Vaši rezultati pretraživanja

 

 

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina od dana 10. listopada 2007. (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) agencija za nekretnine MMANSIONS donosi:

OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za nekretnine MMANSIONS, 23000 Zadar, Put Nina 42 A, OIB: 87742808076 , registriranog i licenciranog za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, broj licence Hrvatske gospodarske komore __, kao posrednik  (u daljnjem tekstu: Posrednik) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Agencija kao posrednik ima najmanje jednu zaposlenu osobu agenta ili direktora društva koja je stručno osposobljena za posredovanje u prometu nekretnina te ima položen stručni ispit iz članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
Posredovanje u prometu nekretninama radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, najam, zakup, zamjenu, kao i na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca.

Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine te nije odgovoran u slučaju odustanka vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.
Ponude i obavijesti Posrednika, primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz njeno pisano odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj ponude upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio već ranije, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti Posrednika.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorene strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i ostalim kanalima oglašavanja, prije sklapanja Ugovora. U tom slučaju, prodavatelj se obvezuje s posrednikom sklopiti ugovor naknadno, odnosno kada posrednik dovede u vezu s prodavateljem treću osobu radi pregovora  o sklapanju pravnoga posla.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Ugovor se ne može otkazati tijekom pregovora s trećom zainteresiranom stranom koju je doveo Posrednik.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da se za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika. Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju, Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

OBVEZE POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,

Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:

očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,

pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,

nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,

okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima

Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

Organizirati pregled nekretnine,

Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane,

Čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu poslodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19),

VII. OBVEZE NALOGODAVCA U PROMETU NEKRETNINA

Sklapanjem ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati na uvid lokacijsku, građevnu odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.

Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.

Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine.

Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.

Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Ako je to izričito dogovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja

Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. POSREDNIČKA NAKNADA

Visina posredničke naknade utvrđuje se Ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla i Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti posredničku naknadu na dan ili poslije (roka naznačen u Ugovoru o posredovanju) zaključenja pravnog posla za koji je posredovao, tj. potpisao predugovor ili ugovor.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje radnji Posrednika navedenih u točki 6. ovih Općih uvjeta.
Ukoliko u roku od 12 (dvanaest) mjeseci po prestanku ili otkazivanju Ugovora o posredovanju dođe do sklapanja ugovora među strankama za koje je posredovao Posrednik, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječe na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.
Cjenik posredničkih provizija za poslove posredovanja prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma, u skladu je s čl. 27 i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Iznos provizije je 3%+ PDV  od ostvarene kupoprodajne cijene, odnosno u većem ili manjem iznosu ako je ugovorom o posredovanju tako dogovoreno.
Prilikom zamjene nekretnine, svaka strana plaća agencijsku proviziju i to za nekretninu koju stječe u zamjeni, u iznosu od 3% + PDV, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom.
Za ugovor o Najmu/Zakupu, Najmoprimac/Zakupoprimac Posredniku plaća proviziju u visini jedne mjesečne najamnine/zakupnine.
Naknada za uslugu posredovanja naplaćuje se u postotku od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene te visina nikad ne smije prelaziti 6% +PDV od kupoprodajne cijene.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
Nalogodavac je obvezan platiti naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom ako je:

neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,

organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,

Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, email adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao s Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način s trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.
Materijalni troškovi koji ne ulaze u naknadu – Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, pristojbe, potvrde i različite druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes Nalogodavca (prodavatelja/kupca), već je to isključivo njegova obveza.

ZAVRŠNE ODREDBE

Opći uvjeti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.mmansions.eu i dostupni su u sjedištu MMANSIONS agencije. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta Posrednik će sastaviti u pisanom obliku i objaviti na način iz prethodnog stavka.

Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Zadar, lipanj , 2021.godine

MMANSIONS agencija za nekretnine

Direktor: Mario Mazija

 

  • Napredna Pretraga

    10.000 EUR do 5.000.000 EUR

Usporedite oglase