Vaši rezultati pretraživanja

Etažiranje

Etažiranje je pravno-upravno-tehnički postupak kojim se uspostavlja vlasništvo posebnog dijela nekretnine- etažno vlasništvo.

Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom . Objekt etažnog vlasništva može biti samo onaj posebni dio koji čini samostalnu uporabni cjelinu prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlaštenja. U takve dijelove nekretnine „Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“ ubraja:   

  • stan
  • samostalne prostorije
  • sporedne dijelove nekretnine

Prepustite nam prikupljanje i izradu sve potrebne dokumentacije za provedbu etažiranja u suradnji sa ovlaštenim inženjerom građevine.

  • Napredna Pretraga

    10.000 EUR do 5.000.000 EUR

Usporedite oglase